HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 14

JPEG (Deze pagina), 634.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

14
<<een billijk regard worden geslagen, en in het algemeen
<<worden geobserveerd, dat de goederen op 3 of op 6-
<<pOt. bij den invoer aangeslagen bij den uitvoer aan
<<geringe regten zullen worden onderworpen, en omge-
<<kecrd.
<<'Voor zooveel de aard der voorwerpen. het gedoogt
<<zal aan de berekening der regten naar het gewigt, het
<<getal of de maat, boven die, welke naar de waarde
«geschiedt de voorkeur gegeven worden, daarbij tevens
«de zoo even gemelde bepaling van het maximum in i it
<<het oog houdende.>>
Noem ik nu, om een voorbeeld bij te brengen, dat
tevens licht over den huidigen toestand werpt, eene
locomotief, volkomen afgewerkt fabrikaat, en die wij
hiertelande best kunnen maken, gelijk er voor 25 en
meer jaren gemaakt zijn, doch thans geen invoerregt
betaalt, ­- zoo hebben wij hier eene verongelijking der ·
v, nederlandsche nijverheid, eene berooving van arbeid en i
loon van den werkenden stand, en eene verzaking van
de beginselen der wet, waaraan intusschen niemand zich v
laat gelegen liggen. Al zou er een invoerregt van f 5000 _j,
op eene vreemde locomotief ter waarde van f25000
worden gelegd, zoodat men er hier f30.000 voor zou
moeten betalen, dan zal de schatkist _f5000 genoten
hebben, en de inlandsclie nijverheid zal zich op de ver--
vaardiging van locomotieven kunnen werpen, met dit
gevolg, dat onze werkende stand van elke locomotief
_f20.000 arbeidsloon zal genieten. Gesteld, wij hebben
sedert 1840 500 vreemde locomotieven aangekocht,
dan is daarmee aan de schatkist 2; millioen, aan onzen ·
werkmansstand 10 millioen gulden onttrokken, die
weder in ’t land zouden zijn verteerd. ~Dat heet free-
trade!