HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 13

JPEG (Deze pagina), 685.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

l
j :
L
S
i ie _
l De in- en uitgaande regten maakten, de invoerregten
i maken ook nu nog een deel uit van ’s rijks belas-
i tingen. Zij hebben dus de strekking om de schatkist
I te helpen vullen met de noodige middelen tot bestrijding
_ der rijksuitgaven. De organieke vvet van 1821 zegt:
l >>Bij de daarstelling der wetten op den ophef
j der in- en uitgaande regten zal worden uitgegaan van
g de volgende beginselen.>> Die beginselen worden in art.
3 10 onder lett. a-m in korte trekken omschreven, en
l dan luidt art. *1/1 dezer nimmer ingetrokken noch uit-
drukkelijk afgeschafte wet, en vvier handhaving de Nij-
verheid regt heeft te vragen. tot hare bescherming in
E te roepen, - als volgt:
l «Met opzigt tot de hoegrootlieid der regten,
i <<zal van het beginsel worden uitgegaan dat, aan de
«eene zijde, de hoogte derzelve voor den bloei der com-
~ <<mercie geene nadeelige gevolgen hebbe, of het gevaar
l <<z0ude doen loopen, dat het aanwenden van middelen
Q «om dezelve te ontwijken daardoor zou worden aange-
{ <<m0edigd, - en, aan de andere zijde, de binnenlandsche
_{,., <<industrie eene behoorlijke bescherming tegen buiten-
’ <<landsche mededinging geniete; zullende diensvolgens n
i «het maximum der regten « met betrekking tot voor-
i <<werpen welke met de voortbrengselen der inlandsche
i <<nijverheid in een onmiddellijk verband staan op 6 pCt.,
<<en ten aanzien van alle andere, welke niet in die ter-
; <<men vallen, op 3 pCt. kunnen gebragt worden, be-
-<<houdens - - die uitzonderingen, omtrent welke men
[ i <<eventueel een verbod van in- of uitvoer of een hooger
I «regt mogt onvermijdelijk achten. Ook zal in het bepalen
<<der regten op den invoer van grondstoffen ten behoeve
j «der inlandsehe nijverheid en op den uitvoer van voort-
‘ <<brengselen dezer nijverheid op de belangen van dezelve
1