HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 11

JPEG (Deze pagina), 728.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

2:
‘ `
l
i
i
[ ii
N
j niet zoo luid geprotesteerd hadden tegen de ontworpen
l differentieële regten van den Ptijkskanselier, dan MH.
j verkeerden wij, ondanks al onze freetrade nu reeds in
j dien hachelijken toestand.
5 En als v. Bismarck slaagt in de hervorming der spoor-
l
wegtarieven zoodat de vracht van Hamburg en Bremen
l naar het binnenland niet hooger komt dan nu van
Keulen, dan verloopt onze transit-handel straks nog, en
-­ zonder ditïerentieele regten.
l
l
j Verkeeren wij alzoo in een toestand, die zelfs den
meest verklaarden freetrader onbezorgd mag laten? C)
(*) Niet alleen onze industrieële belangen, ook alle andere takken van
nationale welvaart zijn. in gevaar; de nieuwe Fransche Navigatiewvetten be-
dreigen onze scheepvaart in onze eigene havens; de surtaxe d’entrepot be-
dreigt onzen handel, de hooge invoerrechten in Frankrijk bedreigen de pro-
' ducten van onze nijverheid.
l En wat is op eigen gebied tot stand gebracht?
_ Aan de groote belangen, zooals het heette, van het internationale verkeer
is alles ten olfer gebracht, uitgenomen de beginselen eener staathuishoudkundige
leer, waarvan onze handel zell` weldra het slachtoffer zon worden. \'ij be-
doelen hier de afschafüng der dilterentieele rechten in Indië, uit een weten-
schappelijk oogpunt van het zuiverste water; maar die onze suikermarkt
j naar Engeland verplaatst, aan onze scheepvaart eenige duizende tonnen vracht
T onttrokken, en onze pakhuizen in het Entrepotdok gesloten heeft; terwijl
eindelijk aan de schatkist een nieuwe last van dertig duizend gulden wordt
j opgedrongen, tot verevening der Entrepots-rekening, welke met een deflcit
van nagenoeg gelijk bedrag sluit.
Aan het hardnekkig vastklampen aan leerstellingen, die op de schoolbanken
eenige aantrekkelijkheid kunnen hebben, maar in de practijk falen en dan
ook door mannen als Emile de Lavaleye al lang zijn over boord geworpen,
hebben wij daarenboven te danken: Het behoud der meest drukkende ac-
cijnsen, namelijk die op het zout en op de zeep, want, vreemd genoeg,
onze freetraders, die o. a. een gering recht op meel verderfelijk voor den
_ consument achten en successivelijk hebben aangedrongen op de afschafling
van eene reeks van onschuldige hefiingen, waardoor onze schatkist jaarlijks
met eenige tonnen is verarmd, hebben als van zelf het behoud der druk-
j kende accijnsen in de hand gewerkt, om toch maar hun geliefkoosd stelsel
l van opruiming van douanen-rechten te kunnen doorzetten En dat wel, naar
j het heet, in het belang van het vrije verkeer, juist alsof onze accijnsen niet
j de grootste hinderpaal waren voor de invoering van een stelsel van toezicht, dat
de administratieve bemoeienissen tot een minimum van druk kon terugbrengen,
I