HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 10

JPEG (Deze pagina), 614.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

l
1
l
*10 I
nijverheid; maar Nederland doet zooveel voor, brengt i
zooveel offers aan den handel, e ­ dat wij protectie noe-
men, is dit bij geval eene reden om niets te doen i
voor eigen industrie? Waarom in verhouding ook niet _
voor deze bron van volksbestaan en volkswelvaart iets
veil gehad? {
Indien de Staat 127 millioen overheett om den han- J
del in staat te stellen zich staande te houden en uit te `
breiden, zal diezelfde Staat dan ook niet eenige millioenen ,
mogen aanwenden om de takken van nijverheid, die
hier bestaan of kunnen bestaan en onder de breede i
volksschaar welvaart aiwerpen, op de been te houden of l
nieuwe daarbij te scheppen?
Fr eetrade b oven, zegt de Rotterdamsche Kamer, - i
met 8 stemmen tegen 6; - Freetrade boven, zegt
de Amsterdamsche, --- met 9 tegen 5, minderheden die
i' niet alleen geteld, maar gewogen mogen worden! Eilieve, `
zal men dan volhouden dat 80 millioen zielen,Duitsch­
land en Frankrijk zamen, om van N.-Amerika nu niet {
te spreken, allen ongelijk hebben, _en wij, 4 millioen T-
Nederlanders alleen de wijsheid in pacht? ä
Terugkomende op onzen handel, d. i. transit-handel,
hebben wij nog een vraag aan onze freetraders: zoo
v. Bismarck zijn ontwerp van differentieële regten op de
scheepvaart reeds had kunnen verwezentlijken, zoodat
Hamburg en Bremen de eenige havens zouden worden _
waar koloniale producten met voordeel kunnen binnen-
komen, wat zou er dan nu reeds overgebleven zijn van ,
den Nederlandschen, - wat van den Belgischen transit- i
handel? A E
Welnu, als de Rijnlanders, als Keulen inzonderheid