HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 91

JPEG (Deze pagina), 384.93 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
F
F
l
85
e
if Wijzigingen
zijn, kan een der partijen (uitgever of maker)
deze doorzetten, trots de weigering der andere
,_ partij. .
De benaming van het werk noch de aan-
duiding van den maker mogen worden ge-
wijzigd. Is echter een werk niet onder den
waren naam des makers openbaar gemaakt,
· dan is degene, wien het auteursrecht daarop
toekomt, na het overlijden des makers be-
voegd den waren naam des makers op of
i in het werk te vermelden, indien deze hem
‘ daartoe heeft gemachtigd (A rt. 25, ze lid),
_ Zie: Maker (§ 121); Naam van den
maker 128); Omwerken (§ 142).
k $255. Zakelijke inhoud ten opzichte van een
verslag,
Zie: Verslagen 230).
§ 256. Zangvereenigingen, zie: Eigen oefe-
ning 69); Muziekwerken (§ 127);
, Orkestpartijen 155).
, § 257. Zegei en Registratie. Alle akten öeáreyjeizrie
de geheele ef gea’ee/ielyke 0Z'£’7‘ll77’£ZCáf van au-
teursrecht of betreffende de vergunning tot
uitoefening van eenige tot het auteursrecht
behoorende bevoegdheden die door den
eigenaar en den verkrijger of hunne wettelijke
vertegenwoordigers te zamen of ieder afzon-
derlijk, hetzij in onderhandschen vorm, hetzij
ten overstaan van een openbaren ambtenaar
worden opgemaakt, zijn wy zum sage! en
ri