HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 389.92 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

3 .
§ 9. Aüevering, zie: Duur (§ 66); Laatste
aflevering (§ III).
§ 10. Afstaan (van eigendom). Men onderscheide .
wel dat het afsiawz, zonder meer, van b.v. .
een handschrift, een schilderij, een brief, niet
in zich sluit de overdracht wm az¢z‘azw·srec/zi.
§ 11. Afwijkingen, zie: Omwerken (§ I42). w
§ 12. Akte (Authentieke of onderhandsche) J
wordt vereischt bij overdracht van auteurs-
recht (Art. 2, re lid) en kan in eenvoudigen
vorm worden opgesteld.
Eene kwitantie van betaald honorarium
of derg., zonder meer, is niet voldoende tot
overdracht van auteursrecht.
Eene akte vereischt de handteekening van ‘
hem die overdraagt en van hem aan wien .
overgedragen wordt. .
De zzzrzhezziicke akte moet, als zij in Neder~ ,
G land wordt gepasseerd, door een notaris Al
worden verleden; de vzzzler/zandsc/ze kan tus-
schen partijen onderling, zonder tusschenkomst
van een openbaren ambtenaar, worden op- l
gemaakt.
A/Ze akten, voor zooverre zij zich bepalen i
tot overdracht van auteursrecht (geheel of ,
gedeeltelijk), zijn vrij van zegel en behoeven
niet te worden geregistreerd. Intusschen is
het wenschelijk wèl te doen registreeren.
De registratie geschiedt kosteloos (A r t. 51). i
Zie:Overdracht (§ 156);Schenking
190); Zegel en registratie (§ 257).