HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 87

JPEG (Deze pagina), 368.63 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

I
l 81
i Vlaamsch
als verltzlivzg en dus worden beheerscht door
4 de bepalingen welke omtrent vertalingen
gelden.
§ 240. Vlugschriften, zie: Boeken (§ 45).
§241. Volksuitgaaf (Omwerken tot), zie: Om-
werken (§ T42); Overdracht (§ 156).
§ 242. Vonnissen, zie: Regeeringsstukken
. (§ 185%
§ 243. Voordrachten, zie: M on d e li n g e v o o r-
i` drachten(§:2g);Nieuwsbladen(§1g4);
Tijdschriften (§215).
§ 244. Voorstellingen, zie: Op e n b a r e u i t v o e-
ri¤g (§ r49%
§ 245. Vroegere wetgeving, zie: O v e r g a n g
<§ »s8%
§ 246. Waterverfteekeningen, zie: I llu stra-
tiën (§ 94%
§ 247. Weclerkeerigheid, zie: B e rn e r C 0 n ve n-
tiè (ë 34%
De onderdanen van een der Verbonds-
landen, die in een ander land van het
Verbond war he! eerst hunne werken open-
5 baar maken, hebben in dat laatste land de-
zelfde rechten als de auteurs die tot dat
land behooren (Art. 5 B. C.).
Auteurs in nic! aazzges/am; landen, die
war hei eerst hunne werken openbaar maken
in een Verbondsland, genieten in dat land
dezelfde rechten als de auteurs die tot dat
6
kt