HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 85

JPEG (Deze pagina), 409.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

1
l
i
79
Verveelvoudigen
van dat werk in zijnen oorspronkelijken vorm.
§ De met verveelvoudiging gelijkgestelde na~
bootsing in gewijzigden vorm (vertaling, foto
naar een schilderij enz.) geniet bescherming
j als een zelfstandig werk, onverminderd het
l auteursrecht op het oorspronkelijk werk
l (Art. ro, ze lid).
Als inbreuk op het auteursrecht van eenig
werk wordt niet beschouwd de verveelvou-
diging, welke beperkt blijft tot enkele
Q exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefe-
j ning, studie of gebruik (Art. 17).
( Zie ook: Eigen oefening (§ 69); Mu­
{ ziekwerken (§ 127),O11(l€1^VljS(§ 144);
Wetenschappelijke werken 252);
enz.
l §236. Vervolgwerken, zie: Laatste Afleve-
l ring (§ 111); Verzarnelw erken (§ 237).
§237. Verzamelwerken. Van een werk, dat be-
l staat uit afzonderlijke werken van twee of
il meer personen (tijdschrift, nieuwsblad of
‘ derg., doch niet éérzzeädc back door meer dax:
äávz maker mavzzgasield), wordt, onverminderd
A het auteursrecht op ieders werk afzonderlijk
(Art. 15, ze en ge lid), als de maker
aangemerkt degene onder wiens leiding en
toezicht het gansche werk is tot stand ge~
j bracht, of bij gebreke van dien, degene,
l die de verschillende werken verzameld heeft.
(Art. 5, re lid).
ä De oorspronkelijke schrijver of ontwerper