HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 84

JPEG (Deze pagina), 431.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

V Z im M.-wk 0

lj
78
Ei
Vervallen van het auteursrecht
Eg termijn gedurende welken het door de Wet
5* j is beschermd. t
Auteursrecht ontstaan vóór 1 November IQI2,
voor zooverre niet reeds_vervallen door het
verstrijken van den termijn bepaald in eene (
[Q vorige wet krachtens welke het auteursrecht
rl bestond, vervalt eveneens slechts door het
j verstrijken van den termijn gedurende welken
de vzzkzzrcwc PW! het beschermt. j
j Zie: Duur (§ 66); Overgang (§ 158).
Fi; § 235. Verveelvoudigen is, ten opzichte van ge-
ii? schriften (boeken, tijdschriften, nieuwsbladen l
,i muziekwerken, foto’s enz.), het in meerdere
,:f exemplaren rcpradzaceczevz of afdrukken (op
j; welke wijze ook) en verspreiden. Fl
vg Met verveelvoudiging wordt gelijkgesteld
jl de vertaling, de muziekschikking of tooneel- j
j bewerking en in het algemeen iedere geheele jj
of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in il
jr gewijzigden vorm, welke niet als een nieuw.
j oorspronkelijk werk moet worden aange- jg
f merkt (Art. 13).
ë Zie: Omwerken (§ 142).
‘» Als verveelvoudigingen worden dus ook
aangemerkt de platen (clichés), steenen enz.
waarmede verveelvoudigd wordt, eene ver-
, taling ten opzichte van een oorspronkelijk
j j werk, opvoering ten opzichte van een tooneel- ä
, ¢ werk , uitvoering ten opzichte van een muziek-
, werk , in een woord elke afdruk, bewerking @3
ij of nabootsing van eenig werk ten opzichte E
äf
r 2 1
K1