HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 82

JPEG (Deze pagina), 412.17 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

j
ïï · ;
ï
it
~<s t
tl), I "
Vertalingen ·
[jg wijs (§ 144); Wetenschappelijke wer- 4
lj ken (§ 252). g
Het uitsluitend vertaalrecht is beschermd 4
gl gedurende ro jaar. te rekenen van den
laatsten dag van het kalenderjaar (3,1 Dec. ). 1
waarin de eerste uitgaaf van het werk door i
j' of van wege den rechthebbend.e plaats vond,
jjf ten opzichte van die talen, waarin niet eene
’,” vertaling met toestemming van den maker *
4, was uitgegeven in een der Staten, aangesloten r
E bij de B. C. (Art 39, IC lid). N I 4
Is dus na verloop van dien termijn in 4
· een der Staten bij de B. C. aangesloten eene Q
vertaling niet verschenen, dan is het ver- r
g talen vrij, Is die wèl verschenen, dan geldt s
_ de bepaling van Art. 37, dat die vertaling ;
50 jaar beschermd is na den dood van den M
g 4 vertaler.
l _ Vertalingen vóór I Sep!. 1912, rechtmatig i
4 volgens de wet van 1881 uitgegeven, mogen
tot r Nov. 1914 worden gedrukt, verspreid r
4 en verkocht (Art. 50). Daarna niet meer, {
4 ~ tenzij de door de B. C. 1886 Art. 5 vast- ,4
gestelde termijn van IO jaren sedert de eerste
j uitgaaf van het oorspronkelijk werk ver-
; loopen is (Art SQ. re lid). l
. Na 1 November 1912 kan men het vervolg T
eener vertaling niet openbaarmaken (b.v. in Z
l . een nieuwsblad) dan met toestemming van
den eigenaar van het auteursrecht. ‘
1 4 ls eene vertaling in een der Verbonds- 4
1 landen verschenen voor 31 Dec. 1902 (bij
2 t
1* l?
Y F.
jl g
L t