HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 81

JPEG (Deze pagina), 369.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

I
p 75
·
Verslagen
Duur der bescherming, 50 jaar te rekenen
van den laatsten dag van het kalenderjaar
(31 Dec.) waarin het verslag (van eene open-
bare instelling enz ) voor het eerst is openbaar
gemaakt (Art. 38, ze lid en 41).
§231. Verspreiden, zie: Openbaarmaken
(§ M6)-
q, § 232. Vertalingen zijn beschermd (Art. ro, ze lid;.
De maker heeft het uitsluitend recht over
het vertalen te beschikken (Art. 1 in ver-
band met Ar t. 13 en Art. 3o, ze lid`);
de vertaling zelve geldt als oorspronkelijk
werk en is dus beschermd volgens Art. 1,
in verband met Art. ro. IC lid, sub. 1°.
Alle bepalingen geldend ten opzichte van
het overnemen uit nieuwsbladen en tijd-
, schriften zijn mede van toepassing ten aan-
zien van het overnemen in eene andere taal
dan die van het oorspronkelijk artikel (A rt.
15, 5e lid). 1
Zie: Nieuwsbladen (§ 134); Tijd-
schriften (§ 215).
De bepalingen omtrent overnemen in
bloemlezingen of in werken voor het onder-
wijs of voor een ander wetenschappelijk doel.
zijn mede van toepassing ten aanzien van
het overnemen in eene andere taal dan die
van het oorspronkelijke {Art. 16. re lid,
laatste zinsnede j.
Zie: Bloemlezingen 44); Onder-