HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 407.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
( 2
§ 5. Aardrijkskundige kaarten en ontwerpen,
( schetsen en plastische werken betrekkelijk de
l aardrijkskunde en plaatsbeschrijving zijn be-
i schermd (Art. IO, 1° lid, sub 7° en 80).
1 Gcaorloafzi is de verveelvoudiging tot eigen
I oefening, studie of gebruik, in enkele exem-
ï plaren (Art. 17, re lid).
ln aankondigingen en beoordeelingen van
atlassen, ontwerpen en schetsen daarvan in
nieuwsbladen en tijdschriften, mogen czzkelc
karzfc gedeelten worden overgenomen, mits
met bronvermelding (Art 16, IC lid).
Gcaar/00fd is de openbaarmaking en ver-
veelvoudiging indien deze vanwege de open-
‘ bare macht in haren ambtelijken werkkring
is geschied en dat recht niet uitdrukkelijk
is voorbehouden (Art. 11).
Zie: Bronvermelding (§ 51); Over-
nemen (§ 160); Wetenschappelijke
werken (§ 252).
§ G. Administratieve beslissingen, zie: Re- €
( geeringsstukken (§ 185).
§ 7. Advertentiën in een nieuwsblad,tijdschrift
of in andere uitgaven zijn, zoowel wat tekst
als vorm aangaat, « andere stukken », als
bedoeld in Art. 15, IC lid.
Zie: NiCUVSbi&dC11(§I34).
§ 8. Afbeeldingen van welken aard ook mogen
door of vanwege de justitie, in het belang
van de openbare veiligheid alsmede ter op-
sporing van strafbare feiten, worden ver-
veelvoudigd en openlijk tentoongesteld en
l verspreid (Art. 22).