HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 76

JPEG (Deze pagina), 413.10 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

ll? “
tl l
F .
l
tx! v¤ l
Uitgever *
Zie: Naam van den maker (§ I28).
De uitgever van een nieuwsblad wordt
lj; aangemerkt als de maker, wanneer niet
anders tusschen hem en zijn vast mede-
[ä werkend personeel is overeengekomen (A r t. 7);
ook wordt als de maker aangemerkt de uit-
gever die een verzamelwerk of een tijdschrift
(A rt. 5) of eene bepaalde uitgaaf (Art. 6)
,j= heeft ontworpen en de leiding daarvan blij-
( vend op zich neemt en geregeld daarop toe-
il, zicht houdt. ,
Zie: Overdracht (§ 156). _
De uitgever mag, onverschillig of hij het
l auteursrecht bezit of niet, niet wijzigen in
den naam van den maker, den titel of den
§ tekst van een door hem uitgegeven werk
(heeft hij wel het auteursrecht, dan tot het
overlijden van den maker) (Art. 25, ie en
ze lid), tenzij de omstandigheden zoodanig
i zijn veranderd, dat het werk in zijn oor- ·
spronkelijken vorm niet meer aan den eisch .
voldoet en de maker weigert de noodige
‘ wijziging aan te brengen (A rt. 25, ge lid).
( Men denke aan een verouderd werk over
geschiedenis, aardrijkskunde. letterkunde.
( aan een werk over eene bepaalde wet, welke
( sedert is gewijzigd, enz.
j Zie ook: Opvoeringsrecht (§ 154):
( Wijzigingen (§ 254).
° Heeft de uitgever az¢z‘cm·r¢·cz:ài als mezèsï,
( dan geniet hij natuurlijk al de rechten welke
‘ den maker toekomen. ‘
jj Zie: Auteursrecht (§ 24).
l
l