HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 75

JPEG (Deze pagina), 400.17 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

I I
‘ l
. 69
§ 214. Transponeeren, zie: Eigen oefening
M. (ë 69)-
§215. Tüdschriften. De inhoud van tijdschriften
g- is beschermd (Art. 1o).
1;, In tijdschriften mag alle opsic/, áaiic/zi of
' ander stuk worden azicrgmamevz, uit een
gm ander tijdschrift of een nieuwsblad, mits met
ig árarzvemzcldizzg (Art. 15, re lid) en wanneer
gt niet blijkt uit eene algemeene verklaring aan
het hoofd van ieder nummer of boven een
gn * bepaald afzonderlijk gedeelte, dat het over-
m mmm van het geheel of dat gedeelte wordt
wcráodm (A rt. 15, ge lid).
‘); Rammzs en azazvvl/czz magen mmmcr worden
i- oz»w;ge¢z0.·;»c¢z , zwzdcr áacsmmzzzäzg van den be-
gn zitter van het auteursrecht (Art. 15, ze lid);
;€ , artikelen over politieke geschilpunten, I
3); I nieuwstijdingen of gemengde berichten magen
C- altyd wordm awggmawzm, mits met bronver-
()_ ° melding (Art. 15, 46 lid).
gy- Voor overnemen in eene andere taal gel-
3]- den dezelfde bepalingen (Art. 15, 5e lid). ,
n- Zie: Auteursrecht (§ 24`lZBI`O1’1V€1'­~ I
gl- melding (§ 51); Overdracht (§ 156);
gy Verzamelwerken (§ 237); Weekbladen
rc- (§ 24-Sl
§216. Uitgeven, zie: Openbaar maken (§ 146).
3). 217. Uitgever. De uitgever van boeken, tijd­
S_ schriften, tooneelwerken, muziekwerken enz.
kan voor het auteursrecht opkomen, wan-
f neer de naam van den maker in op of het
l werk ontbreekt.
I
I
I