HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 74

JPEG (Deze pagina), 410.18 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

r'!
tl;)
ii
i
jïi D .
66 v
J
Tooneel- en dramatisch-muzikale werken
l
sub 20, en, wat de opvoering betreft, door
A rt. 12, IC lid, sub 3,°.
fl Opvoeringen in besloten kring, tegen be-
betaling op welke wijze ook toegankelijk,
zijn eveneens verboden (A r t. 12, 2C lid).
Bewerking van een tooneelstuk tot een
roman is, zonder toestemming, ongeoorloofde
Ei verveelvoudiging (Ar t. 13) , eveneens het
i omgekeerde.
jg Opvoering door grammophones van een ‘
ig tooneelstuk of een gedeelte daarvan vereisclien
eveneens toestemming (A r t. 14).
Zie ook: Aankondigingen (§ 2);
Auteursrecht (§ 24); Duur (§ 66); Ei-
gen oefening (§ 69): Nieuwsbladen
li (§ 134); Onderwijs (äi-14): Openbare .
El uitvoering (§I4Q)§()V€I'd1`21Cl1iZ<§I56)§ l
l Tijdschriften (§ 215); Wetenschappe- _
, lijke werken (§ 252); Wijzigingen (§254).
Tooneelwerken voorkomende op het reper-
. toire van tooneelgezelschappen of tooneel-
, vereenigingen voor 1 September IQI2 , kun-
i nen vrij worden opgevoerd door die gezel-
i schappen of vereenigingen , tot 1 November
1 IQI4; wzzkïzmzrc smkken , 7.i00m’r¢zc/ëiwz, of gc-
, desltwz daezwmz , dus nie! (A r t. 50).
1 § 211. Tooukunstenaar, zie: C o in p o nis t (§ 56).
i § 212. Topografische werken , zie: A ar drij k s-
, kundige kaarten (§ 5). ,
§ 213. Transcriptie , zie: O rn w e r k en (§ 142). l
ei i
li
i l