HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 73

JPEG (Deze pagina), 397.50 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

I
. 61
Tentoonstellen
1 van een werk van op nijverheid toegepaste
kunst is gerechtigd dat werk zonder toe-
stemming van den maker of zijne_ recht-
' verkrijgenden tentoon te stellen (Art. 23,).
~ Zie: Auteursrecht (§ 24); Illustra-
tiën(§94);Kunstnijverheid(§108);
Portret 171).
` §20G. Terugvverkende kracht heeft de Wet in
` _ dien zin, dat sinds 1 November 1912 auteurs-
recht bestaat op alle boeken, tijdschriften,
g nieuwsbladen enz., voor zooverre te dien
aanzien de nieuwe regeling auteursrecht er-
; kent, volgens de vroegere wet er geen
l auteursrecht was en voor zooverre niet het
auteursrecht, gevestigd volgens eene vorige
wet, op dat oogenblik was verstreken ten-
3 gevolge van het eindigen van den termijn
_ gedurende welken dat auteursrecht bestond
volgens die vorige wet.
Zie verder: Overgang 158).
, §207. Titel, zie: Naam van den maker (§ 128). l
E De titel mag niet gewijzigd zonder toe-
_ stemming van den maker (Art. 2 5, 2e lid).
§208. Toegepaste kunst, zie: Ku nstn ijver-
1 heid 108).
§2()9. Toondichter, zie: Componist (§ 56),
§ 21(P. Toon eel- en dramatiscli-muzikale werken
· zijn beschermd op gelijken voet als alle
­ werken van letterkunde, wetenschap of kunst,
f meer in het bijzonder door Art. IO, ielid,