HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 71

JPEG (Deze pagina), 368.77 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

+ 65
Registratie
[ A stelt de wet niet; wil men doen registreeren ,
. dan geschiedt dit kosteloos (A rt. 51).
i Het is intusschen beslist wenschelijk de
, akten wel en dadelijk te doen registreeren ,
. met het oog op het verkrijgen van eene vaste
. L dagteekening tegenover derden.
. A Zie: Zegel en registratie (§ 257).
§ 187. Répertoire, zie: Opvoeringsrecht
Z @154); Tooneel­ en dramatisch-
L muzikale werken (§21o).
’ § 188. Reproduceeren, Reproductie. zie: Ver-
· veelvoudigen (§ 23,5).
L § 189. Romans in nieuwsbladen of tijdschriften.
Mogen niet worden overgenomen dan met
_ toestemming van den eigenaar van het auteurs-
2 recht (A rt IS, ze lid).
L S 190. Schenking. Bij schenking van auteursrecht
. is eene gezegelde akte vereischt.
‘ § 191. Schilderwerken zijn beschermd (A rt, ro,
· re lid, sub 6°). 4
{ Zie: 1llustratiën(§ 94).
­ § 192. Schooluitgaven, zie: Omwerken (§ 142);
L Onderwijs (§ 144).
‘ § 193. Schrifturen, in den zin van ges:/m·zf2fczz,zie:
’ Geschriften (§85); in den zin vanczktm,
` zie: Akte (authentieke of onder-
hand sche_) (§ I2).
« S 194. Schuilnaam, zie: Na a ni v an d en
4 maker 128).
5