HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 70

JPEG (Deze pagina), 421.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

Ell l
li;
sil
il!
{jl
is 64 f
ll “
Regeeringsstukken
spraken, administratieve beslissingen en al
ijf hetgeen verder door of vanwege de openbare
li macht is openbaar gemaakt. zijn wg, tenzij (
F in het algemeen bij wet, besluit of verordening,
hetzij in een bepaald geval blijkens mede-
· deeling op het werk zelf of bij de openbaar- {
( making daarvan, het auteursrecht voorbe-
houden is (Art. ri). (
Q, Tweemaal is gebruik gemaakt van het recht
het auteursrecht voor te behouden van een
j, geschrift afkomstig van de openbare macht:
a. Naamlijst voor den Telefoondienst, _
uitgegeven door het Hoofdbestuur der Poste- l
rijen en Telegraiie; Kon. Besl. 2 juli 1908
jè (Stbl. n<>. 213); · , ,
á. Indeeling der techniek in uitvindings-
klassen volgens het stelsel van het Duitsche
<<Patentamt>>, tweede uitgave IQIO, vertaald
door den technisclien dienst bij den Octrooi-
I raad; Kon. Besl. IQ Aug. 1912 (Stbl. n°. 280).
ij Overigens kunnen dus alle officieele stuk-
ken of rechterlijke uitspraken vrij worden
lg overgedrukt. Neemt men ze echter over uit
eene bepaalde verzameling of uit een nieuws-
blad (waar deze laatsten b.v. van een hoofd
kunnen zijn voorzien of van een korte aan-
( teekening), dan dient bronvermelding te
geschieden (Art. 15, IC lid). ·
ll Zie:Bronvermelding (@51).
,1 § 186. Registratie. De voorwaarde van registratie
· van akten, bij de overdracht van auteursrecht,
ve
(L
ti