HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 68

JPEG (Deze pagina), 398.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

rl ,lMmM_i_i­*~__N“_____
tri
ïli lf
( >ï
in 62 r
e;
ll x
lg | of aangehuwden in den tweeden graad, zoo `
{ ( in de rechte linie (ouders, groot- en schoon-
,, Q ouders en aanbehuwd schoonouders, klein-
§ kinderen en aanbehuwd kleinkinderen) als de
R‘ zijlnne (broeders en zusters, schoonbroeders
ïj { en schoonzusters), of van zijn echtgenoot zich
á tegen de openbaarmaking verzet (A rt. zr).
l Hierniede hebben niet alleen uitgevers van
l boekwerken en tijdschriften rekening te
jj houden, maar eveneens kunsthandelaren,
(rr E concertdirecties, ten opzichte van hunne pro-
jr gra1nma’s en tekstboekjes.
lt i Voor apmáarzvwzakivzg is sz‘eea’xZ0csie71z¢nz`ng
jij i zzaadzg.
( De geportretteerde heeft ten aanzien van
( ( inbeslagneming gelijke rechten als de maker
il I (Art. go).
[‘( Zie: Auteursrecht 24); Beslag-
( legging 36); Fotografische wer-
jï ' ken 79); Maker (§ 121). .
§172. Predikbeurtenlüsten, zie: Geschriften
U ? (§ 85). (
In nieuwsbladen opgenomen mogen zij niet
worden overgenomen dan met vermelding
van bron, of in het geheel niet, wanneer
‘ daarin aangeduid is dat het avcvvzczzzwz mv'-
l( i baden is (A rt. 15, 1e en ge lid).
§1ï3. Preeken, zie: Mondelinge Voor-
t drachten (§ 123,).
l Vooraf in druk verschenen, zijn zij be-
[ï schermd als Boeken of Geschriften
(zie: §§ 45 en 85).
ll

rx
lj '
ltl
lï,
ll ,(