HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 64

JPEG (Deze pagina), 408.99 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

{gj

7
il
$2 58

.· Overgang
§‘ mm ïwfqwzx de mm? ïueiiczz hc! rzzziczm·s1·echz‘
was 2·c¢·/napzaz (Art. 48).
Boeken (dus ook vertaalde boeken) door
de wet van 1817 (Art. 3) beschermd (20 jaren
na den dood van den auteur) zijn wy wanneer
rgr de auteur (vertaler) voor 1 Nov. 1892 is
ï· overleden, Wanneer de auteur (vertaler)
jT na dien datum is overleden en voldaan is
aan het voorschrift van de wet van 1881
(A rt. 25) (inschrijving tusschen 1 jan. 1882
pj en 1 jan, 1883 bij het Dept. van justitie; ,
lg de volledige lijst hiervan is door de «V er-
jj eeniging» indertijd uitgegeven), dan wordt
lj zijn boek nog 50 jaar na zijn dood beschermd.
_ Boekenddoor de wet van 1881 (Art. 11%)
bescherm (5o jaar na ce eerste uitgaa ,
worden thans beschermd 5o jaar na den dood
{J van den auteur (vertaler).
Nietuitgegeven werken. mondelinge voor- ,
li drachten daaronder begrepen. zijn way'. wan-
F neer de auteur vóór 1 Nov. 1882 is ge-
. storven (Art. 14 wet 1881).
jj De uitsluitende bevoegdheid om drama-
jj tisch-muzikale werken op of uit te voeren.
k door Art. I5 der wet 1881 beperkt, wordt
lj _ door de Wet gebracht op 5o jaar na den
dood van den maker.
. Indien geen akte bestaat waarbij het au-
Eä teursrecht van boeken 0/llZ7C7' de maria ïwiicvz
aerscárzzrzz aan den uitgever werd over-
gedragen, zal het rzaadsakr/äk zijn, indien *
deze boeken nog onder de Wet vallen,
tl
l
ll
ïi r

l .
li
'l·