HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 63

JPEG (Deze pagina), 387.04 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

a
57
` Overdracht van auteursrecht
o21o¢;çoo’1·ago¢z (dus b.v. im mzdoolo mm dan
uz'z‘goï1o7·) .
Men zorge ook dat bä gedoe/Zoläko over-
dnzcát mon de ocz»oogd/heid óolcomo om voor
hoi ezz¢iom·s¢·oohz‘ te kzmvzczz opkomen, ingeval
van inbreuk daarop.
Hij die het auteursrecht geheel of ten deele
verkreeg, kan dit weer aan een derde over-
dragen, doch eveneens bij eene akte.
Niettegenstaande geheele of gedeeltelijke
.. overdracht, behoudt de maker voor zichzel-
ven recht op schadevergoeding, bij inbreuk
(Art 27).
Zie: Akte (§ 12); Overgang (§ 158);
Zegel- en registratie (§ 257).
§l57. Overeenkomst. Zie: Akte (§ 12); Over-
dracht van auteursrecht 156).
, § 158. Overgang van vorige wetten op de
Auteurswet 1912.
Alle werken van letterkunde, wetenschap
of kunst, welke hetzij voor, hetzij na 1 Novem- .
ber 1912 voor de eerste maal door of van-
wege den maker zijn uitgegeven in het Rijk
in Europa of in Nederlandsch-Indië, houden
of krijgen het auteursrecht, zoodat b. v.
werken, die, voor 1 Nov. 1912 zziigogozim
(zie § 146) ¢zz'oz‘ door de oude wetten
(van 1817 of 1881) beschermd waren
(bijv. omdat zij niet waren aangeteekend)
­·· thans het auteursrecht genieten (Art. 4*],1).
Lïiágozozzdord zyn rz//om o’z`c ïcloï/ecvz, voorar-