HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 62

JPEG (Deze pagina), 427.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

r
lil
jl
ri
56
l Overdracht van auteursrecht `
l sckilzkivzgm (als arrangementen voor verschil-
kg lende stemmen of instrumenten).
ll Ten opzichte van andere kunstwerken
g (schilder-, plaatwerken, werken van op nijver-
heid toegepaste kunst enz.) dient nauwkeu-
lil * rig te worden aangegeven of de bevoegdheid
l« wordt overgedragen tot uitstallen, tentoon-
stellen, op andere wijze verveelvoudigen enz.
" Bij tooneelwerken moet uitdrukkelijk blij-
(L ken of b.v. wordt overgedragen het recht tot
[gl opvoeren (algemeen of beperkt tot bepaalde -»
lg plaatsen of landen), het recht tot uitgeven
lf van het werk in boekvorm, of tot openbaar-
fl) making in een nieuwsblad of tijdschrift.
De overeenkomst kan geheel luiden als die
bij geheele overdracht, met dit verschil dat
nu uitdrukkelijk moet worden opgegeven
welke bevoegdheden (als biv. hierboven aan- ,
geduid), worden overgedragen en op welke
(Ai ( voorwaarden. Art. 2, ze lid (de authentieke
of onderhandsche akte) drukt dit aldus uit:
zij omvat alleen die bevoegdheden, waarvan
de overdracht in de akte is vermeld of uit
l aard en strekking der gesloten overeenkomst
vzaadsakeläk voortvloeit.
jg Deze laatste zinsnede zal de voorlichting van
ter zake deskundigen dikwijls noodig maken.
jg Men verzuime dus niet rizzz'dcZq%· te amsclzrgï-
, wm den amïmzzzg van hetgeen wordt overge-
l§ dragen; ïvezzzzzcw er twgfcl bestaat, wordt ­··
bcx/is! im mzdcc/c mm ham aan wim ïwm’

ii
ll ‘
al