HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 60

JPEG (Deze pagina), 412.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

ri; r
H, n
'1
l
i
Y
jv
fi
ijf 5* ;
lg ,
g Overdracht van auteursrecht
Q van zoodanigen aard dat de maker of zijne j
gi rechtverkrijgenden te goeder trouw hunne _
toestemming daartoe niet zouden mogen
L · ,
weigeren (A rt 2 5, ge lid). Fouten mag dus i
de uitgever verbeteren; zelfs mag hij, wan- ‘
àï ’ neer het werk door vooruitgang der weten-
jj schap, door wetswijziging of derg. niet meer ;
3, beantwoordt aan zi`ne bestemniin en de è
j maker weigert het in dien zin te wijzigen of e
V` r
[lf aan te vullen, dat door anderen doen ver- ‘
l richten. *
V Niet mag de uitgever de benaming van het
ïr werk of de aanduiding van den maker, voor j
{ zoover deze op of in het werk voorkomen,
veranderen (A rt. 25, 26 lid), l
De maker behoudt verder de bevoegdheid ·
jg zoodamge wijzigingen in het werk aan te ‘
E; brengen als hem naar de regels van het
maatschappelijk verkeer te goeder trouw l
LI geoorloofd zi'n Art. 2 ge lid .
pr « b __ 7 O
Ook blijft de maker bevoegd eene rechts-
jl vordering ter bekoming van schadevergoe-
¥§‘ ding in te stellen tegen dengene, die inbreuk
j . D D D
=l 0 het auteursrecht heeft gemaakt A rt 2 .
H D
b. Gcdeclialäke nwenimc/Ez‘. Hier doet de
maker slechts ten deele afstand van de be-
voegdheden welke uit zijn auteursrecht voort-
>§ spruiten :
;á~ Waar het betreft een letterkundig of weten-
‘è schappelijk werk voor de drukpers bestemd, ‘
gj kan b.v. worden overgedragen:
li
al
lt
ij e