HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 285.90 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

tijden, vanzelf aanleiding geven deze Handleiding
daaraan te toetsen en te herzien. Voor op- of aan-
rnerkingen houden de ondergeteekenden zich, met
het oog op een eventueele herziene uitgave, ten
zeerste aanbevolen.
, Een woord van hartelijke erkenning aan ons
L medelid., den heer J. E. Belinfante, voor de
J groote toewijding bij dezen arbeid getoond, mag
, niet achterwege blijven.
’s­Gravenhage-Amsterdam
31 December IQI2
J JOH. A. ALSBACH
J. E. BELINFANTE
[ J. J. VAN DRUTEN
WOUTER NIJHOFF
* Mr. J. c. POST
5. c. TADEMA
, Afkortingen.
l D; Wet: De Nederlandsche Auteurswet 1912.
i B. C.: De Berner Conventie, zooals deze voor
Nederland geldt. I