HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 59

JPEG (Deze pagina), 385.18 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
j 53 ,
Overdracht van auteursrecht
verklaart bij deze onder de navolgende •
bepalingen dit in zijn vollen omvang over ‘
te dragen aan .... _
(naam van den uitgever)
die verklaart, op bovenstaande verklaring,
die overdracht aan te nemen: ï
(Hier in te vullen hetgeen tusschen (
j partijen is overeengekomen omtrent koop- 5
V ‘ voorwaarden, wijze van uitgeven, herdruk- (
j ken enz. A
Onder die voorwaarden neme men vooral
j duidelijk op, dat:
, de maker zich verbindt geen zzitivrekszzls lc .
( zw‘0aa7·dz;gc7z uit het overgedragen werk, vw:/z
csmg ’ZUL’7'k ie dam 0f [aim zwsckyzzm dat door
Q zijn inhoud of benaming den z»c¢’/wap van het
; azxczgcdmgcwz zrrewk samie kmzwm ömadeelcwz,
(_ en eïwzvzzm up cmzgcï/ci wázzz made ic zucrkm
y aan het uitgeven van een dergelijk werk;
l het kzzazziscbräi van het overgedragen werk (
, czgcwzdwzz blijft ww dan zmgreï/mr. l
( Wenschelijk is het de akte dadelijk te
( doen 2·qgrz'm·e:c1·c1z. Het geschiedt kosteloos,)
j Aldus opgemaakt en geteekend te, ......
§ den ....... rg .
T Men houde evenwel in het oog, dat, al
‘ is het auteursrecht geheel overgedragen, ge- ;
( dm·cmz'c sja [wm 50/l(Z76'7' z‘0eszfcmmz'¢zg van den
l maker wijziging in zijn werk niet mag worden
‘· aangebracht (Art 2 5, 16 lid). Wel mag dat
geschieden. wanneer het wijzigingen geldt
é