HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 58

JPEG (Deze pagina), 398.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

Gi
li.
l

ïï 52
I
Orkestpartüen
§ daan). Dit recht dient vooraf van den eigenaar
j van het auteursrecht, of van hem die voor
,i dezen optreedt, verkregen te worden.
§ 156. Overdracht van auteursrecht.
Auteursrecht is vatbaar voor geheele of
lj gedeeltelijke overdracht; deze kan niet anders
j, geschieden dan door middel van eene authen-
ïi tieke of onderhandsche akle (Art. 2, ze lid). V j
( Overdracht is er niet wanneer er niet be- I
staat een schriftelijk door partijen geteekend i
stuk, dat gesteld kan zijn in zeer eenvoudigen
vorm. Mondelinge afspraken of welke hande-
{lp lingen ook, waarvan niet schriftelijk uit eene (
l overeenkomst blijkt, gc/dwz dus nic! als l
i overdracht.
l, Dit geldt war al/c wer/Em ten aanzien .
( , waarvan az¢!cm·s¢·cchz‘ bestaat, overschillig of (
het geheele overdracht betreft of gedeeltelijke.
i . zz. Geácc/c 0z·cm’mchz‘. In dat geval doet l
de maker afstand van zijn auteursrecht in ,
* . vollen omvang.
; ( De az¢Zhcm‘z`ckc of 02zzZw·ácz1zdsckc akic (zie i
,.j § 12), welke niet behoeft gezegeld te zijn g
(ii (zie: Zegelrecht, §257), kan dan een- Z
voudig luiden: i
De ondergeteekende N .... °
(gg (naam, voorletters en woonplaats van den `
schrijver) i
{Q hebbende het auteursrecht ten aanzien 1
van ...... ‘
,§ (titel van het werk)
· l
ll a
è
4.
l 2