HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 57

JPEG (Deze pagina), 401.92 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

, 1
l Opvoerïngsrecht 7
IQI2 op- of ZlZ'QQ”ó'7/0£’7’Ll9 kunnen tot 1 Novem-
ber 1914 nog vrij opgevoerd worden.
De muziekuitgever zal dikwijls voor vraag- i
punten worden geplaatst, nu b.v. de be- L
schermingsduur in verschillende landen ver- e
schillend is. I
Werken van componisten (om als voor-
beeld Berlioz te noemen), zijn in Frankrijk
en dus ook hier nog geruimen tijd beschermd, ‘
terwijl zij in Duitschland vrij mogen worden ·
· gedrukt, daar Berlioz langer dan go jaren p
geleden stierf. Daar nu de Hollandsche markt
veel gemakkelijker en williger is voor Z
Duitsche dan voor Fransche muziek, zal
men met dergelijke ongelijkheden moeten
rekening houden, daar niet de Duitsche uit-
gever strafbaar is, die dergelijke werken
hierheen zendt, doch de handelaar die ze
hier binnenvoert.
Zie: Openbare uitvoering 149); g
Overgang (§ 258).
155. Orkestpartüen.
Zang- of Muziekvereenigingen, welke het
voor hunne vereeniging benoodigd aantal
koor- of orkestpartijen hebben verworven
(dus niet geleend of gecopieerd), verkrijgen
hierdoor echter geenszins het recht van op- ,
voering, m. a. w. door betaling van dm
kaappräs mm ke! maimrizzal is wel mede
verkregen hei 0pwc¢·i;zgs¢·cc/zi (en is evenmin
daarmede de be/zzsz‘z`2zg ap de zzilwcrizzg vol-