HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 56

JPEG (Deze pagina), 408.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

{H
lt ,
f
lle
gl
l t
l
l
Opvoeringsrecht l
ln Frankrijk bestaat reeds sinds jaren de
,l « Societe des Auteurs, compositeurs et
editeurs de musique >>, welke voor hare leden
de rechten (belasting) heft, voor de uitvoe-
ring hunner werken. Zij is werkzaam behalve
ly in Frankrijk, ook in Belgie, gedeelte van
Zwitserland, Spanje, enz. enz., in welke
landen overal agenten zijn aangesteld.
,j, · In Duitschland bestaat sinds een tiental
je jaren de «Genossenschaft Deutscher Tonset-
gj zer», welke haren werkkring heeft behalve in ‘
jg Duitschland, ook in Duitsch-Zwitserland,
jl l Skandinavie.
jj De bekende Oostenrijksche componisten
[ hebben zich grootendeels, door het uitgeven
[K hunner werken in Duitschland te doen ge-
< schieden, onder bescherming der Duitsche
j i wet gesteld.
l Italie heeft eveneens eene dergelijke ver-
eeniging, terwijl in Holland het <<Genootschap
jlj van Nederlandsche componisten» is gevestigd.
¥ De eenvoudigste en meest practische
F I regeling zal zijn, dat de verschillende ver-
. eenigingen hunne rechten voor Holland b.v.
aan het Hollandsche Genootschap overdragen,
zoodat hier te lande slechts eene Vereeniging
zich met de heffing der op- of uitvoerings-
èjf rechten belast.
Werken reeds op het repertoire voor-
komende (d.w.z. ït/erken reeds vóór 1 Sepiemóer
ll
ll
lj!