HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 54

JPEG (Deze pagina), 429.97 KB

TIFF (Deze pagina), 3.47 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

lr
ä 1
l
: 48 ,
Openbare instelling enz. ’
gevers-maatschappij, firma of vennootschap, zg
lj heeft dus de vennootschap auteursrecht, niet .
de maker als deze niet uitdrukkelijk als zoo- T
l`; danig is aangeduid. ,
jr Op een verslag van een der in dit artikel ge-
noemde lichamen heeft evenzeer het lichaam Q
auteursrecht, niet b.v. de secretaris, tenzij ·
E deze uitdrukkelijk als maker is vermeld of
bewezen wordt dat de openbaarmaking onder A
,·, bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. I
Verslagen van wetenschappelijke genoot-
schappen, saamgesteld uit bijdragen van ‘
verschillende makers, zullen veelal als ver- l
zamelwerken worden beschouwd (zie aldaar),
lj maar ontkomen evenmin aan Art. 8. à
j Het auteursrecht op werken door openbare
lj; instellingen, vereenigingen, stichtingen, ge- §
[,’ nootschappen enz. bestaat 50 jaarterekenen [
( l van den laatsten dag van het kalenderjaar ,
gj; (31 Dec.), waarin het werk voor het eerst ·
door of van wege den rechthebbende is open- I
baar gemaakt (Art. 38, ze lid). A
$148. Openbare macht, zie: Regeerings­ g
stukken (§185).
‘ §149. Openbare uitvoering. De voordracht, op- g
of uitvoering of voorstelling in het openbaar g
ïïg van het geheel of een gedeelte van het werk j
Qi of van eene verveelvoudiging daarvan is {
beschermd (Art. rz, re lid, sub 30). {
Q Onder een voordracht, op- of uitvoering .
;« in het openbaar verstaat de wet (Art. rz, ë
r 1 `
. m
ll: ë
ïä. ¤
vw (