HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 53

JPEG (Deze pagina), 402.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.46 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

V l
Q 47 J
z
x
L Openbaarmaken ‘
voudiging van het geheel of een gedeelte van g
het werk; '
; ` 20. de verbreiding van het geheel of een
gedeelte van het werk of van eene verveel- T
f voudiging daarvan; zoolang het niet in druk j
S verschenen is; F
{ 30. de voordracht enz. van het geheel of een
‘g gedeelte van het werk of van eene verveel-
ä voudiging daarvan (Art. 12; re lid). g
? Uitleenen van een handschrift (niet reeds _
' in druk verschenen) is dus eveneens onge- Y
gg oorloofd; tenzij dit slechts aan een enkelen 1
3` persoon geschiedt; b.v. indien de uitgever Q
een handschrift ter beoordeeling geeft aan i
g een derde.
Zie:Datum van uitgaaf(§6o);Eigen
oefening (§6g); Nagelaten werken
(§ 130); Opvoeringsrecht (§154);
Regeeringsstukken 185); Verveel-
voudigen (§ 235).
§ 147. Openbare instelling enz. Indien eene open-
g bare instelling; eene vereeniging; stichting
of vennootschap, een werk als van haar
' afkomstig openbaar maakt; zonder daarbij
] eenig natuurlijk persoon als maker er van te
l vermelden; wordt zij; tenzij bewezen wordt;
dat de openbaarmaking onder de bedoelde ·
omstandigheden onrechtmatig was; als de ‘
maker van dat werk aangemerkt (Art. 8). x
Op een fondscatalogus; boekenlijst of derg.
l uitgaande van eene boekhandelaars- of uit-