HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 52

JPEG (Deze pagina), 393.05 KB

TIFF (Deze pagina), 3.46 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

[P [
J .
[j 46 [
[H Onderwijs [
overgenomen, echter nimmer uw ajgerawzd
. gcácc/, zonder toestemming van den eigenaar [
van het auteursrecht. [ ‘
_. Em anke! werk op teeken-, schilder-, bouw-
[. en beeldhouwkundig gebied, eene enkele ?
lithografie, een enkel graveer- of ander plaat- 3
[ werk mag geheel worden overgenomen, mits r
de grootte verschilt of de werkwijze (Art. «
16, ze lid). ,§
[ Zie: Bloemlezingen 44); Bron-
[ vermelding (§51);lllustratiën(§g4); '
Lichtbeelden 118). g;
§ 145. Oorsprong (Land van), Als zoodanig geldt
[ t war met-z¢iz‘gcgcz·c7z werkczz het [amd tot welks à
[t nationaliteit dc wzzzkcr áchamig voor uilgc- [
[ gcïwz wcrkcïz het land waarin het voor het .
[ä eerst zrizgrqçcwcvz is.
[ , .. . . ;
[ S W ordt een werk tegelijk uitgegeven in ver-
[ [ schillende Verbondslanden, dan geldt dat land
[[ als land van oorsprong dat het kortst be-
[Qi schermt (Art. 4, ge lid, B. 4
Zie: Duur 66); Openbaarmaken
[Q; (ä 146) [
[ § 146. Openbaarmaken, ten opzichte van boeken. [
tijdschriften, nieuwsbladen, muziekwerken [
[[4 enz., is het op eenigerlei [wijze onder het l
[ publiek brengen van een dier werken (niet
[_[ï dus alleen het drukken). `
[ï Mede wordt onder openbaarmaking ver-
[ staan:
[ ¥­ 10. de openbaarmaking van eene verveel- [
u V ‘
[ 1 ,,
l E