HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 348.47 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

r

z
De ondergeteekenden, op de Algemeene Ver-
· gadering van den Nederlandschen Uitgeversbond,
van 18 Sept. 1 912, benoemd tot eene Commissie voor
het samenstellen van eene Practische Handleiding .
tot de Auteurswet en de Berner Conventie (de heeren
Joh. A. Alsbach, J. E. Belinfante en
Mr. J. C. Post later als leden der Commissie
geassumeerd) hebben gemeend de praktijk het
best te dienen door deze Handleiding als een
alfabetische klapper, met tal van verwijzingen, in
te richten. Hierdoor worden dezelfde bepalingen
meer dan eens herhaald, doch waar de nieuwe
wet zich, thans voor het eerst, uitstrekt over vele
onderwerpen waarop vroeger geen auteursrecht
bestond, meenden zij goed te doen die verschillende H
onderwerpen ieder zelfstandig te behandelen. ·
Daar deze Handleiding allereerst bedoeld is te
zijn een vraagbaak voor uitgevers van boeken, .
platen, fotograheën enz., zijn de onderwerpen, welke
voor hen van geen belang zijn (bouwwerken bijv.), "
niet of slechts in zooverre behandeld als zij er
belang bij kunnen hebben {reproductiënj. _i
De toepassing der wet zal, in den loop der