HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 48

JPEG (Deze pagina), 418.52 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

Q 42 5
G Nieuvvsbladen
i Voor overnemen in eene andere taal gelden
E dezelfde bepalingen (A rt. 15, ge lid);
, Volgens de B. C. (Art. 7) gelden dezelfde
§ bepalingen, behoudens het overnemen in `
A boekvorm ;
0. aankondigingen en beoordeelingen mogen.
` mits met bronvermelding (werk waaruit is ,
( overgenomen en naam van den maker als ,
j die is aangeduid), mkc/a karic gedeelten,
is wks/c lwrzfv opstellen of karig gedichten
j bevatten uit het werk dat wordt aangekon-
¥ digd of beoordeeld. Ook geldt deze bepaling J
l ten aanzien van het overnemen in eene andere _
à taal dan die van het oorspronkelijke (Art. J
j , 16, re lid);
) zz'. van eene in het openbaar gehouden mon- i
j i delinge voordracht (preek, redevoering, lezing (
j A en derg.), welke niet reeds in druk is ver­
j , schenen (want is die wèl in druk verschenen,
·; dan geldt de bepaling van A rt. ro, re lid,
l ‘ sub g°), kan de zczkcläkc z'¢zá0zm’ als ver-
l` _ slag in een nieuwsblad of tijdschrift worden _
Q , medegedeeld, mits daarbij vermeld wordt i
degene, die de voordracht gehouden heeft
v; (Art. 16, laatste lid).
Hier is sprake van een zczkeläk verslag.
, Een stenograaf heeft dus wzzkzl het recht de
1 , stenograüsch opgenomen voordracht in haar
‘ gc/zee! openbaar te maken, zelfs niet wanneer
de spreker zonder handschrift, voor de vuist
weg, sprak. Een nieuwsblad mag dus even-
min, zonder toestemming van den maker, een

F s
. 2 s