HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 391.93 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
l
4ï j
I
1
.. Nederlandsch Oost-Indië
197), is de bevoegdheid voorbehouden ook ;
voor de koloniën tot de B. C. toe te treden. F
Dit is z‘0z‘ heden niet geschied, doch is ver- ,
nioedelijk spoedig te verwachten. '
i
§132. Niet openbaar gemaakte werken. <
Zie: Handschri1”t(§ 89); Nagelaten
werken rgo). j
§ 133. Nieuwsberichten, zie: Artikelen (§ 2I). j
§ 134. Nieuwsbladen. De inhoud van nieuws- 4
J bladen is beschermd (Art. 1o). Q
` Uit nieuwsbladen mag ez/kgraaier of/c/eizzcr T
gedag/ic ïuardezz 07/6’7’g(:`7l077lL'7l in andere bladen
(dus niet in boekvorm), miis mc! öwzzzver-
zzwldzbzg (Art. 15, T6 lid).
Hiervan zijn uitgezonderd:
cz. in nieuwsbladen opgenomen romans en
novel/evz, welke slechts mogen worden over-
gedrukt in andere bladen niet iacsteïrzzning g
van den eigenaar van het auteursrecht
__ (Art, 15, 26 lid);
ó. elk afzonderlijk gedeelte van den inhoud
van het nieuwsblad, waarbij eene uitdruk-
kelijke verklaring is opgenomen dat over-
vzemm zicröadwz is (A r t. 15, ge lid); niet
echter kan deze verklaring worden gesteld
ten opzichte van artikelen politieke geschil- _
punten betreffende, noch van nieuwstijdin- A
gen of gemengde berichten (Art. 15, 46 lid), .
waar dus bij overnexning s/MM; árazzzwwzel-
ll?Z'71£' wordt geëischt.
L