HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 45

JPEG (Deze pagina), 406.29 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

j l
1 l
E
sa
, Naam van den maker F
r dengene, die op of in het werk als de druk- 3
ker ervan is vermeld (Art. 9).
(Is het werk in andere handen overgegaan, ll
dan zal het doelmatig zijn dat de opvolgende
uitgever het werk van een ander titelblad, I;
5 dragende zijn firmanaam, voorziet.) j
, Hier is dus md bedoeld een overdracht, f
maar uitsluitend aangeduid wie voor het il
auteursrecht kan opkomen, als de maker j
zich schuilhoudt; n.l. in de eerste plaats j
de uitgever, en wanneer ook deze niet wordt ,
gj genoemd, de drukker. g
l De maker kan intusschen, indien hij dat
, wenscht, ook zelf optreden.
ä De aanduiding van den maker mag niet
f worden gewijzigd. ls echter een werk niet
onder den waren naam van den maker open-
baar gemaakt, dan mag, na het overlijden (
, des makers, de rechthebbende op het auteurs- Q
r recht den naam des makers vermelden, jj
, indien deze hem daartoe machtigde (A rt. 25, gr
, ze lid). Schriftelijk behoeft dit niet te zijn
geschied; het is evenwel gewenscht met het ,’
oog op eventueel van die machtiging te ii
leveren bewijs.
, Een werk waarvan de ware naam des makers
, niet bekend is, heeft auteursrecht 50 jaar, te .
l rekenen van den laatsten dag van het kalen- ,
r derjaar (31 Dec.) waarin het voor de eerste_ g
’ maal door of van wege den rechthebbende V
is openbaar gemaakt (Art. 38, re lid). rl
Zie ook: Maker 121).
1.