HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 396.86 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

) l
i 28
g Mondelinge voordrachten rg
besloten kring, wanneer, onder welken vorm
ook , betaald wordt tot bijwoning, kan niet
f ` geschieden buiten toestemming van den eige-
` naar van het auteursrecht op die voordracht
i (A r t. I2 , 28 lid). 5
) ZiêïDlll11'(§66)§N1€UVSb1&dC11(§I34)I
Ol)VO€1'i11gSl`€Cil[(§l54.). '
§ 124. Muziekschikking, zie: Om w e r k e n (§I42) ;
, Overdracht 156).
i § 125. Muziekuitgever , zie: Overdracht 156);
Uitgever (§2r7).
§ 126. Muziekvereenigingen , zie: Eig e n o e fe A
ning (§6g); Openbare uitvoering g
(§I4Q); Ol)VO€Y1l1gSf€Cl1iZ I54)§ Or- i
j kestpartijen 155).
i i § 127. Muziekvverken met of zonder woorden .
evenals dramatisch­muzikale werken , worden g
1 beschermd (A rt. ro , re lid, sub 2°, 5° en 7°). x
Zie: Auteursrecht 24); Eigen i
‘ oefening (§6o):Gedicht (§8r);Open- 5
bare uitvoering I4Q)§0PVO€1`il1gS-
' recht(§ 154).
4 § 128. Naam van den maker. Indien op of in 5
5 eenig in druk verschenen werk de maker ;
niet , of niet met zijn waren naam, is ver- ;
meld, kan tegenover derden het auteursrecht l
· ten behoeve van den rechthebbende worden ,
uitgeoefend door dengene , die op of in dat
werk als de uitgever ervan is aangeduid, of
bij gebreke van zoodanige aanduiding, door
1.