HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 401.43 KB

TIFF (Deze pagina), 3.44 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

I r.
= l
37
· Maker I
i het openbaar maakt, behoudens bewijs van
het tegendeel (A r t. 4, re lid). I
Wordt bij het houden van eene- niet in Il
druk verschenen mondelinge voordracht of
het uitvoeren van een niet in druk ver-
schenen muziekwerk geene mededeeling om- _.
trent den maker gedaan, dan wordt , be-
houdens bewijs van het tegendeel, voor den
maker gehouden hij die de voordracht houdt i
of het muziekwerk uitvoert (A r t. 4, 26 lid). r
De maker van eene faáagmfic of 7’€]§7’06l7Zl£l‘iE
i van welken aard ook (verveelvoudiging) is I
hij die ze heeft gemaakt of de persoon (of
vennootschap) in wiens dienst of onder wiens
leiding en toezicht ze is vervaardigd. =
Zie: .-luteursrecht (§ 24); Auteurs- ,
recht na overlijden (§ 26); Beper­ I
kingen (§ 32); Componist (§, 56);
Drukker(§65);Gehuwde vrouw(§82); (
Inbreuk(§o5>; Naam van den maker
‘ (§x28);Openbare lI1Sï€llll1g€11(§I4'])§
' Opvoeringsrecht(§154);Portret(§171); {
Uitgever (§ 217); Verzamelwerken J
(§ 23,7); Werken in dienst- en werken
E onder leiding van anderen verricht
25o en 251). g
§ 122. Manuscript, zie: H ands chrift (§ So).
§ 123. Mondelinge voordrachten zijn beschermd j
(A rt. ro, ie lid, sub 1**); wat het voordragen
I betreft (A r t. 1o, 16 lid, sub 30). e
I Het houden van een voordracht ook in F
l
I z
l
l