HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 41

JPEG (Deze pagina), 398.45 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

35
Laatste aflevering
Met ¢ laatste >> aflevering, kan alleen dan
gelijkgesteld worden de < laatst-verschenen »
aflevering, wanneer gebleken is dat het werk 1
niet verder wordt voortgezet.
§ 112. Land van herkomst, oorsprong , zie:
Oorsprong (Land van) 145). .1
§113, Landkaarten, zie: Aardrijkskundige 1
kaarten (§ 5). j
114. Lantaarnplaten, zie: Lichtbeelden (§1r8). j
§115. Legataris, zie: Auteursrecht (§ 24); j
· Nagelaten werken (§ 130),
§ 116. Letterkundige­ of kunstvvaarde van
eenig geschrift wordt door de wet niet ver-
eischt om dat geschrift te beschermen, =
Zie: Geschriften (§ 85). _
§117. Lezingen. Zie: Mondelinge voor- l
drachten (§123l§ Nieuwsbladen en g
Tijdschriften T34 en 215); Ver- (
slagen 230). Q;
· § 118. Lichtbeelden zijn beschermd als fotografische j
werken (Art. IO, re lid, sub g°). De ver- '
tooning ervan in het openbaar geldt als
. openbaarmaking (A r t. 12, IC lid, sub g,°).
` Lichtbeelden naar platen van bestaande j
L werken (zoowel vervaardigd naar den tekst '
, van een werk van letterkunde, wetenschap
of kunst als naar de platen uit een zoodanig °
[ werk) worden beschouwd als verveelvoudiging
- (A r t. 13) en kunnen dus slechts met toe- i
stemming worden vertoond. l
a
l