HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 379.96 KB

TIFF (Deze pagina), 3.48 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

26
Fotograüsche werken enz. .
Eene soortgelijke bepaling vindt men in
Art. 17 B. C.
Zie; Duur (§ 66); Illustratien (§o4):
Laatste aflevering (§ III); Licht-
beelden (§ 118): Onderwijs (§ 144);
Verslagen (§ ego).
5 80. Gedeelte van een werk. Is op denzelfden
voet beschermd als het geheele werk (Art.
12, ie lid, sub 1**).
Zie: Eigen oefening (§ 69); Onder-
wijs 144); Overnemen (§ 160); Tijd- (
schriften (§ 215:); Weekbladen (§ 248).
§Sl. Gedicht. Een gedicht wordt beschermd:
zz. afzonderlijk uitgegeven, als boek of als
geschrift (Art. 1o, 1°): ö. in een tijdschrift
of nieuwsblad openbaar gemaakt, valt het
onder de bepaling der daarin opgenomen
artikelen (Art. I5; ge lid); c. in een ver-
zamelwerk geniet het van de bescherming
aldaar bedoeld (Art. 5, re lid).
Zie: Artikelen (§ 21); Bronvermel­ L
ding (§ 51); Geschriften 85): Ver-
zamelwerken (§ 237).
In eene bloemlezing of een ander werk
voor het onderwijs of voor een wetenschap-
pelijk doel bestemd, mrrg een enkel kort
gedicht uit een bundel zonder toestemming
worden azrwggczzavzczz . mits met á7'0/ZZ'€7’lIZL'[[l7i)@Q'
(Art. 16; 16 lid).
Zie: Bronvermelding 51).
De bepaling is ook van toepassing ten