HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 393.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

25
~ Fotograiische werken enz.
wcrkwäsc vervaardigd (b. v. clichés, Zavziczam-
plczicïz) (Art. 10, IC lid, sub o°). Q
Gcaazlaafd is de verveelvoudiging tot eigen
oefening, studie of gebruik, in enkeleexem- ;
plaren (Art. 17, ie lid).
ln aankondigingen en beoordeelingen van
nieuwsbladen en tijdschriften mogen enkele (
korte gedeelten worden. overgenomen, mits
met bronvermelding (Art. 16, re lid).
Zie: Bronvermelding (§ 51).
Gcaarlcafzi is de openbaarmaking en ver-
‘ veelvoudiging. indien deze vanwege de open-
bare macht in haren ambtelijken werkkring
is openbaar gemaakt en dat recht niet uit-
drukkelijk is voorbehouden (Art. 11).
Zie ook: Portret 171). =
Fotografieën van beschermde kunstwerken .
zijn beschermd als zelfstandige werken, on-
verminderd het auteursrecht op het oor- ;
spronkelijk werk. (Art. 10, ze lid). I
Fotografieën zijn in alle landen van de Con- l
, ventie beschermd, de duur is echter ver-
schillend (Art. 3, B. C.). · ·a
Zie in de tabel, hierachter opgenomen . den E
duur van de bescherming in de verschillende
landen tot de B. C. toegetreden. ,
De rechterlijke macht is bevoegd, in het `Q
belang van de openbare veiligheid en ter
opsporing van strafbare feiten, afáccldzäzgcvz °à
wm mclkm aard wk te verveelvoudigen en i
openlijk tentoontestellen en te verspreiden (
(A rt. 22). U
4
.1
T;
FI