HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 393.68 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

t 13 (
Berner Conventie
in een land dat niet tot het Verbond behoort;
wèl de openbaar gemaakte werken van den
maker die niet behoort tot een der Verbonds- {
landen, wanneer dat werk is openbaar gemaakt `
in een wèl aangesloten land.
De B. C. grijpt niet in in de nationale
regeling, welke eenig aangesloten land voor i
5 zijn grondgebied heeft gegeven.
Zie: Oorsprong (Land van) I45).
De bepalingen omtrent bescherming, duur,
beperkingen enz. komen overeen met die van
de Wet. Evenwel zijn ten opzichte der bepa-
lingen omtrent vertaa/rzc/zt en j0z¢mezZisz‘iek
az¢z‘cz¢¢‘srcchz‘ niet geldig de bepalingen der
B. C. zooals die is gewijzigd rg November 1
1908 (Berlijn), maar zooals die golden voor _
die wijziging (Bern, 9 Sept. 1886, -Parijs, 1
I 4 Mei 1896).
Zie: Auteursrecht (§ 24); Drukker 5
(§65);Duur(§66); FOl'l1l&llï€lï€ll(§77)§ j
Omvang @141); Oorsprong (Land
van) 145).
§ 35. Beslag. ez. Auteursrecht, d.w.z. de uitsluiten- f
de bevoegdheden welke dat recht verleent ,
en dus niet de boeken of andere voorwerpen . ,
krachtens een dier bevoegdheden vervaardigd.
voor zoover het toekomt aan den maker, is
nie! vatbaar voor beslag en valt buiten diens g
faillissement (Art. 2, ge lid, Wet, en Art. l
‘ ZI, 1° Faillissementswet).
b. Auteursrecht op niet openbaar gemaakte Q
I
1
1
nl