HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 383.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

(
12 l`
Beperkingen van auteursrecht
den openbaren weg zichtbaar is gesteld
(Art. 18).
f Ten aanzien van geoorloofde verveel-
voudiging van aardrijkskundige kaarten, foto-
grafische, kineniatografische werken, licht-
beelden en portretten, zie: A ar dr ij k s k u n-
dige kaarten (§ 5); Fotografische
werken (§ 7g); Lichtbeelden (§118); ,
Portret (§ 171).
§ 33. Berichten, zie: Artikelen(§2r);Nieuws­
bladen (§ 134).
l ­-- uitgaande van instellingen, genoot-
schappen enz., zie: Openbare instel-
lingen ($147); Verslagen (§ 230).
§ 34. Berner Conventie.
- Verbond tusschen de aangesloten landen
Q tot bescherming van de rechten der makers a
( op hunne letterkundige en kunstwerken (Art.
= 1 B, C.), zooals nader omschreven in Art.
1 2 B. C.
A De B. C. Zzsscácrmzf in de aangesloten landen
de werken welke, hetzij door de plaats van
V verschijnen, hetzij door den landsaard van
[ den maker, in een dier landen thuisbehooren.
)‘ en wel in dier voege dat gunstiger bepalin-
gen in de landswet van een der aangesloten
landen alleen kunnen worden ingeroepen ten
opzichte van dat land, niet elders.
. De B. C. ácrcácrvzt niet de openbaar l
A gemaakte of niet-openbaar gemaakte werken