HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 396.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

w
II ,
Beperkingen van auteursrecht W
15, 2e lid); 20 andere artikelen fm mizzzm ,
zin apgevaáj, wanneer het aïwvzwzzczz zzzlä- Q
dmkkefäk is zlcröadcvz (Art. 15, ge lid); 5
artikelen politieke geschilpunten betreffende,
nieuwstijdingen of gemengde berichten magen
siecds ms! ö7'07ZU€7'7/lägdliflgZC/07‘l?7c’7l aricigrmzvszzcxz -
(Art. 15, 46 lid).
, Zie: Artikelenu§ 21); Bronvermel-
ding 51); Duur (§ 66): Tijdschrif-
ten (§ 215); Nieuwsbladen (§ 134).
c. Overnemen van wzkc/c karfc gedeelten, van
korte opstellen of gedichten in bloemlezingen
en in andere werken bestemd voor het onder- ‘
wijs of een ander wetenschappelijk doel is ,
geoorloofd (Art. 16, 1e lid).
Zie: Bloemlezingen 44). 1;
zz?. Verveelvoudiging in enkele exemplaren
’ ia! ezgm 0efc¢zi:=7g is eveneens geoorloofd f
( A r t. 17, 16 lid); ook waar het geldt teeken-. l
schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, litho- Q
gralieen, graveer- en andere plaatwerken .
mits dan de verveelvoudiging, door hare ï
grootte of door de werkwijze, volgens welke l
zij vervaardigd is, een duidelijk verschil ver- ”
toont met het oorspronkelijk werk. §
Zie: BOllVV€I‘l{€1l(§48)§ElgC1lO€i`€· l
ning enz. (§ 69): Ilustratien (§ 94).
c. Onder dezelfde omstandigheden en voor-
f. waardenünag, waar het een der laatst, - (onder JO B
genoemde werken geldt, ook een werk worden l
verveelvoudigd, hetwelk blijvend op of aan
l
l
1