HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 379.68 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB


l
P
ï
f IO l
Banden
teursrecht op hun ontwerp, hunne teekening.
De binder heeft alleen dan auteursrecht.
. wanneer hij zelf de teekening op het ontwerp
heeft vervaardigd, behoudens bij dienstbe-
trekking.
Wenschelijk is het dat de uitgever zich
het auteursrecht op het ontwerp of de teeke­
ning van den band in zw!/en amzmzg verzekere
en dus niet alleen voor een bepaald boek, ·
maar voor alle gevallen.
Zie: Kunstnijverheid 108); Over-
dracht 156).
§3(). Beeldhouvvvverken zijn beschermd (Art.
10, re lid, sub 6°).
Zie; Illustratiën 94);Kunstnijver-
i heid (§ 108); Onderwijs (§ 144).
. §31. Beoordeelingen van werken, zie: A an-
kondigingen 2). ,
32. Beperkingen van auteursrecht.
K ez. De maker of diens rechtsverkrijgende
mag een werk , dat in een verzamelwerk wordt
opgenomen en niet te voren was openbaar
gemaakt, niet afzonderlijk uitgeven, zonder
vermelding dat het deel uitmaakt van dat
, verzamelwerk (tijdschrift of derg.) (Art. 5,
ge lid).
( á. Overnemen uit nieuwsbladen of tijdschrif-
' ten is geoorloofd, mits met bronvermelding
j (Art. r 5, IC lid), zzz'zgrcz0¢zrZc¢·zZ: IO romans _
l en novellen, waarvoor iacriermzzivzg noodig is ’
van den eigenaar van het auteursrecht (Art.