HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 413.46 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

§ 26. Auteursrecht na overlijden des makers
gaat over bij erfopvolging (Art. 2, re lid),
en duurt 5o jaar te rekenen van den dag van ,
het overlijden des makers (Art. 37, re lid). l
Gemeenschappelijk auteursrecht op een- `
zelfde werk, aan twee of meer personen als
gezamenlijke makers daarvan toekomende,
wordt berekend van den dag van het overlijden ‘
van den langstlevende hunner (A r t. 3,7, zelid).
a Zie: Beslag (§ 3,5); Duur (§ óók; Ge-
in eenschappelij k auteursrecht (§ 8;).
Is een werk niet onder den waren naam
des makers uitgegeven, dan mag, na diens
overlijden, de rechthebbende op het auteurs-
recht den waren naam vermelden, indien de
maker hem daartoe mczcáz‘@de(dit behoeft niet _
schriftelijk te zijn geschied; is evenwel ge- (
wenscht met het oog op eventueel van die (
machtiging te leveren bewijs) (A r t. 2 5, 2e lid). 1
«» Een werk openbaar gemaakt, voor de eerste X
maal, na overlijden des makers, geeft 5o jaar
auteursrecht, te rekenen van den laatsten dag ~
van het kalenderjaar (gr Dec.), waarin de ii
rechthebbende het voor de eerste maal open-
baar maakt (Art. 38, ze lid), l
§ 27. Authentieke akte, zie: Akte (§ I2).
§28. Autotypieën, zie: Illustratien (§ 94).
529. Banden zijn beschermd volgens Art. ro,
re lid, sub 6° (de teekening), sub 30 (het 9
ontwerp), sub 1o° (als werk van op nijverheid A
· toegepaste kunst).
De ontwerper, de teekenaar, hebben au- A