HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 410.45 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

ï 8 *
j Auteursrecht
" kunst (gaimki 0f nie! gcahukl) , op welke
wijze of in welken vorm het ook verveel-
, voudigd kunne worden (A rt. 1o, IE lid).
. Vertalingen , bewerkingen , verzamelingen
l van verschillende werken enz. zijn eveneens
beschermd (A rt. 1o, 26 lid).
Er bestaat dus auteursrecht op alle ge-
schriften, illustratiën , kaarten , plannen , en,
in een woord, op al het hiervoren genoemde , al
wèl of 21z'cz‘ opcazöaar gmzaakf (uitgegeven,
opgevoerd of vertoond), behalve op die ge-
schriften , welke de Wet uitzondert (zie: A u-
, teursrecht bestaat niet, § 25) en be-
l houdens de beperkingen door de Wet gesteld
(zie: Beperkingen van Auteurs-
recht, § 32).
Zie verder: Afstaan van eigendom
(§ 1o); Berner Conventie (§ 54); Duur
(§ 66); Gemeenschappelijk auteurs- «»
recht (§ 83); Inbreuk (§ 95); Opvoe-
ringsrecht 154); Overdracht (§ 156);
Overgang (§ 158); Vervallen (§ 234).
§ 25. Auteursrecht bestaat niet op wetten , be-
sluiten en verordeningen, door de openbare
_ macht uitgevaardigd, noch op rechterlijke
uitspraken , administratieve beslissingen, in
het algemeen op deze of andere stukken van
ambtelijken aard, wanneer niet uitdrukkelijk
bij wet, besluit of verordening of, in een
bepaald geval , op het werk zelf, het auteurs-
l recht is voorbehouden (A rt. 1 1). ·
Zie: Regeeringsstukken 185).