HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 398.59 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

E
F
r
6
7 Auteursrecht
? voor de eerste maal door of vanwege den
l maker in Nederland of Ned.­lndië uitgegeven
l en op alle zoodanige niet-uitgegeven werken,
i welker makers zijn Nederlanders of andere
l Nederlandsche onderdanen (Art. 47, 1elid).
De opvoering van een tooneelwerk of dra-
matisch-muzikaal werk, de uitvoering van
een muziekwerk, de tentoonstelling van een
kunstwerk en het bouwen van een bouwwerk '`’‘
in Nederland of Nederlandsch-Indië, zonder
meer, doet het werk niet vallen onder de
7 werken van letterkunde, wetenschap of kunst,
waarop de Wet (A r t. 47, re lid) van toe-
passing is.
Met uitzondering van eenige strafbepa-
lingen geldt de Wet ook voor Ned.-Indië
7 (Art. 45).
Volgens de Wet, in werking getreden
1 November 1912, komt °
. Az¢lczm·sn·c/ti uitsluitend iov, ::011dcr dat hg)
a’am·z‘0c ccxzzgc a¢zzz’w·c ï·0m·ïa/aawfc heeft ic wr-
wzl/m, aan iederen maker van een werk van ·
letterkunde, wetenschap of kunst, of aan
diens reehtverkrijgenden (d. z. crfqwzavzczz,
/egzzz‘cz¢·isse¢z, af in gczlczl wm 0z'sm’1·achz‘ bj
azzikezziickc 0f 07Z(Z7€7'/l[Z7llZ7$L`d%E rzkfc, de Mif-
gezmr of ï'czz’w· zzazrzäzr wim hc! wah! is over-
gedremezz, zoomede na ontbinding van een
l zedelijk lichaam het laatst overblijvend lid
7 of leden overeenkomstig art. 1702 Burg. ._
l Wetb.), mz graf! hrm de mis/zeimzdc áezwegd-
7 heid om het werk openbaar te maken en