HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 393.17 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l
ii 5
F

Artikelen in nieuwsbladen enz.
[ Onder rzrltkc/m palizicks ge.vrkz'Q>z¢¢2icrz be- j
lreicrzria dienen zoodanige politieke artikelen Y
te worden verstaan, welke de staatkunde van
den dag behandelen en min of meer strijd-
I vragen daaromtrent bespreken. [Wc! dus op-
ïl stellen van zuiver staatkundigen aard, geheel
l los van de politiek van den dag. -
E Zie ook: Nieuwsbladen (§134).
'*i §22. Atlassen, zie: Aardrijkskundige kaar-
; ten t§ 5); lllustratiën (§ 94).
,1 § 23. Auteur wordt in de Wet aangeduid als
v «maker>>.
1 Zie: Maker IZI).
‘ § 24. Auteursrecht is het recht door de Wet toe- .
gekend aan den maker van eenig werk van `
letterkunde, wetenschap of kunst, om daarover 1
j uitsluitend en vrijelijk te beschikken, meer i
+ in het bijzonder om dat, met uitsluiting van j
l anderen, openbaar te maken en te verveel- )
voudigen (Artt. 1, 12, ig, 14), en dus ook ,
F te verhinderen dat anderen dat tegen zijn ï
zin openbaarmaken of verveelvoudigen, --
· te voorkomen dat anderen ongeoorloofde T
wijzigingen brengen in zijn werk (Artt. 2 5, ;
· 34), - in rechte optetreden tot handhaving 1
van zijn recht (Artt. 26 vlg,), - schade- g
vergoeding te eischen tegen inbreuk (A rt.
27), -­­ het weg te schenken, te verkoopen r
j (Art. 2). Z
i De Wet regelt dit recht ten aanzien van
1 werken van letterkunde. wetenschap of kunst,