HomeDe aprilbewegingPagina 99

JPEG (Deze pagina), 796.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

- 94; - j
uitnemendheid der Roomsch-katholieke Kerk beschouwde -
werden geweerd. Om de staatkundige begrippen van de per-
sonen die op den voorgrond werden gebragt, bekommerde
men zich weinig of niet, zoo 1nen maar kans zag, er bekende
voorstanders van het ministerie Thorbecke door te verdrin-
gen. Men verkeerde in den waan, dat ieder voorstander
van Thorbecke een oriencl en ieder tegenstander van Thor- W
becke een vijand van Rome was. Zóó kwamen de antipa-
pisten -want het zijn zg', die we in het bovenstaande op
het oog hadden ­ zóó kwamen de antipapisten er toe om aan T
de reactionairen en antirevolutionairen, beiden op-zichzelf
kleine en weinigvvermogende partüen, in goed vertrouwen
hun ondersteuning te schenken.
Geen middel werd nu onbeproefd gelaten om aan dit drie-
voudig verbond de zegepraal te verzekeren. In het brand-
punt der beweging werd onder de zinspreuk Iïoning en Va-
cïerlcmcl een antirevolutionair­conservatief'-antipapistisclie ver-
eeniging opgerigt, die alom in den lande haar vertakkingen
of hulp-vereenigingen zocht te vestigen, "om de verkiezin-
gen in Pl`OT.(3Si3.1liZSCllGl1 zin te leiden ‘." Hoewel in het
wezen der zaak uit naauw een tiental personen bestaande,
wist ze door het uitvaardigen van manifesten zich een groot
aanzien te geven. In die manifesten riep ze "het Neder-
landsehe volk" op ten strüde tegen de Roomscb­katl1olieken,
"‘de vüanden van het geloof onzer vaderen, die de harte-
lijkste vrienden van Oranje en van Nederland niet zün/’
Een "zvao=e vertegenwoordiging," een Tweede Kamer "waar­
door het goede, dat in het vol/e leeft, inderdaad vertegenwoor-
digd" werd, kon alleen uit haar kandidaten worden ge-
vormd; - trouwens , alleen haar kandidaten zouden "in Oranje
hunnen steun vinden" en verdienden den naam van "Ne-
derlanders/’ Zonder omwegen kwam ze er voor uit, dat
deze verkiezing een goclsclienszfzg karakter moest hebben; ­
geen ander 1noest worden gekozen dan die als volksverte-
genwoordiger "het Protestantisn1e" ­ natuurlük tegenover de
I{oomsch­katl1olieke Kerk - "ernstig wil voorstaan? - Het
orgaan der antirevolutionairen (dat nu de ondersteuning
ook van vele "revolutionairen" begon te genieten) herin-
nerde zijn lezers dag aan dag de vermetelheid waarmee,
in de Tweede Kamer, de Grondwettige Souvereinitcit van
het Huis van Oranje ontkend en bespot werd °’." Het be-
' Zie heel het manifest in de "Maa11d. l{1`0Xll_jl(,” I, p. ($37-39.
Y Ned., n°. 884. ­
J