HomeDe aprilbewegingPagina 93

JPEG (Deze pagina), 828.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

2
l
_ minderheid was geweest, die omtrent het kerkelnke vraag-
stuk met de meerderheid niet eenstemmig dacht, maar, nu
· deze laatste eenmaal haar meeningen had weten door te
j drijven, zich in de ure des gevaars aan de verantwoorde-
lijkheid niet had willen onttrekken; - en dat die minderheid
i zich nu, na rijp beraad en op aandrang van Hoogerhand,
had aangesloten aan de mannen die het land in Protestant-
schen zin besturen zouden. Daarbn, een programma in het-
; welk niet onduidelijk werd te kennen gegeven, dat men _
FF- niet vergeten zou “de Protestantsehe eigenaardigheid der I
Natie ‘;" - ja, waarvan zelfs het orgaan der anti­revolu­
tionairen verklaarde: "de hoofdtrekken komen overeen met j
· hetgeen, sedert drie jaren, door de antbrcvolutionaire tegen-
over de Zhorbeckiacmsche partij begeerd en betoogd werd 2." j
r Het een en ander maakte op de gemoederen van bekom- ï
merde Protestanten reeds een ongen1een­gunstigen indruk.
Maa1‘ ’t was vooral de openbaarmaking der briefwisseling, i
over de Roomsch-katholieke kerkregeling met den pause­­ j
lijken Stoel gevoerd, waardoor het ministerie de Protestanten
voor zich wist te winnen en zijn voorgangers in een zeer
ongunstig daglicht te stellen. VVe hebben hierboven reeds L
gezien, hoe het tot dien maatregel gelüktüdig met de uit-
vaardiging van zün programma overging. Het tijdstip was jl
dus buiten eenigen twijfel goed-gekozen. En ook de daad rl
zelve was volkomen­onberispelük. Die openbaarmaking werd ‘ j
door de natie begeerd; - ze meende regt te hebben om in L;
staat te worden gesteld tot het vormen van een eigen oor-
deel over de gedragslün, door haar Regering tegenover het
Roomsclpkatholieke kerkgenootschap gevolgd. Inzóóver deed l
; het nieuwe Bewind niets anders dan voldoen aan dat billük ·"
L verlangen. Wve mogen daarbü niet vergeten, hoe de heer
i van Hall reeds tndens de eerste interpellatie zijn wensch had
te kennen gegeven, dat geschieden mogt wat nu door hem-
zelven volbragt werd, en waartoe zgn voorganger toen uit
diplomatische kiesehheid geen vrijheid meende te hebben.
Maar nu was dan ook volledige openbaarmaking pligt. Nu
mogt de nadering der verkiezingen op den aard en omvang '
dier openbaarmaking geen invloed uitoefenen. Nu moesten
de handelingen van het afgetreden bestuur in heel hun om-
vang worden blootgelegd. En de vraag doet zich op: in-
hoever heeft een ministerie, dat zich "de zuiverheid" zijner
‘ De Ned., n". 874. J De Ned., N". 889.
1 .
l -.